Главная » Готовые студенческие работы

Готовые студенческие работы

Диссертации (1173 шт.)
Дипломные (81 шт.)
Курсовые (664 шт.)
Контрольные (1493 шт.)
Задачи (119 шт.)
Шпаргалки (11 шт.)
Рефераты (335 шт.)
Научные работы (11 шт.)


Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


1   2   3   4   5   6    ...   389   след >>
Описание: План:
Вступ 3
1. Конституційний Суд України – орган судової влади 5
2. Принцип гласності судового процесу та фіксування його технічними засобами 9
Висновок 11
Список використаної літератури: 12
Стоимость: 54.00 грн.


Описание: План:
Вступ 2
1. Надати характеристику інституту представництва у виконавчому провадженні. 3
2. Визначити підстави та порядок здійснення відмови у відкритті виконавчого провадження. 5
3. Постанова про призначення експерта, суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні 7
Висновок 9
Список використаної літератури: 11
Стоимость: 108.00 грн.


Описание: План:
Вступ 3
1. Строк чинності патенту. Обов’язки власника патенту. Наслідки припинення чинності патенту. 4
2. Поняття внутрішнього трудового розпорядку як основи організації праці 17
Висновок 20
Список використаної літератури: 22
Стоимость: 82.50 грн.


Описание: Зміст:
Вступ 3
1. Характеристика джерел права Німеччини. 5
2. Кримінальне право та процес за «Кароліною» 10
Висновок 17
Список використаної літератури: 20
Стоимость: 108.00 грн.


Описание: Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Зміст
Вступ 4
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи аналізу європейських міждержавних правових систем 17
1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі 17
1.2. Методологія дисертаційного дослідження 32
1.2.1. До характеристики методів дослідження 32
1.2.2. Поняттєво-категоріальний апарат системного аналізу як методологічна основа дослідження правової системи 37
1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 49
1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 49
1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 67
1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу 100
Висновки до розділу 1 118
Розділ 2 Загальнотеоретична характеристика сучасних європейських міждержавних правових систем 123
2.1. Поняття міждержавної правової системи 123
2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція 145
2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти 175
2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу 202
2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць 230
2.6. Колізійний механізм як складова частина правового механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць 258
Висновки до розділу 2 274
Розділ 3 Сучасна правова система України та її інтеграція з європейськими міждержавними правовими системами 281
3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України 281
3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом 306
3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу 324
Висновки до розділу 3 361
Висновки 367
Список використаних джерел 387
Стоимость: 1 000.00 грн.


Описание: Спеціальність: 12.00.11 – Міжнародне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми. 12
1.1. Концептуальні підходи до визначення злочину “торгівля людьми”. 12
1.2. Історія правового закріплення міжнародно-правової протиправності торгівлі людьми. 23
1.3. Формування визначення злочину “торгівля людьми”. 44
Розділ 2. Правове регулювання боротьби із торгівлею людьми на єврорегіональному рівні. 58
2.1. Діяльність Ради Європи щодо запобігання торгівлі людьми. 58
2.2. Правове регулювання протидії торгівлі людьми в рамках Європейського Союзу. 88
2.3. Взаємодія європейських правових механізмів щодо запобігання торгівлі людьми. 116
Розділ 3. Практика України щодо імплементації міжнародно-правових норм у сфері запобігання торгівлі людьми. 124
3.1. Співробітництво України та європейських організацій в сфері запобігання торгівлі людьми; 124
3.2. Відповідність законодавства України міжнародним та європейським стандартам боротьби з торгівлею людьми; 132
3.3. Імплементація міжнародно-правових норм щодо протиправності торгівлі людьми в Україні. 141
Висновки 153
Список використаних джерел 159
Стоимость: 1 000.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ)
1.1.Європейська соціальна хартія – джерело міжнародних стандартів прав людини .
1.2. Класифікація прав людини за Європейською соціальною хартією (переглянутою)
1.3.Поняття та стадії адаптаційної діяльності
РОЗДІЛ II. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ
2.1.Право на працю і зайнятість: відповідність законодавства України положенням Хартії
2.2.Соціальний захист підлітків у трудових правовідносинах
2.3.Забезпечення працевлаштування трудящих–мігрантів
2.4.Забезпечення рівних можливостей щодо працевлаштування без дискримінації за ознакою статі
РОЗДІЛ III. АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ
3.1.Право працівників та роботодавців на свободу об’єднання:
3.2.Право працівників і роботодавців на укладення колективних договорів
ВИСНОВКИ .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Стоимость: 1 000.00 грн.


Описание: спеціальність 12.00.11. – міжнародне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ (ЄСХ) 1961р. 12
1.1. Поняття, розвиток та юридична природа соціальних та економічних прав людини в Європі .12
1.2. Історія укладання ЄСХ 1961р. та особливості її структурної побудови . .23
1.3. Аналіз нормативного змісту ЄСХ 1961р 32
РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЄСХ 1961р. .57
2.1. Розширення кола прав, що захищаються ЄСХ, згідно з Додатковим протоколом від 05.05.1988р . 60
2.2. Зміни в процедурі контролю за дотриманням положень ЄСХ, внесені Протоколом від 21.10.1991р. . . . 67
2.3. Аналіз системи колективних скарг, введеної Додатковим протоколом від 09.11.1995р. . . .70
2.4. Основні положення Переглянутої ЄСХ 1996р. .79
РОЗДІЛ ІІІ. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ПОЛОЖЕНЬ ЄСХ (СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ) . .94
3.1. Порядок подання і зміст державних доповідей договірних сторін як складова системи моніторингу ЄСХ . 96
3.2. Роль Комітету незалежних експертів в процедурі контролю . . 101
3.3. Компетенція та правила процедури контролю, здійснювані Урядовим комітетом, Комітетом міністрів та Парламентської асамблеєю 104
РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН З НОРМАМИ ЄСХ .113
4.1. Політика України щодо міжнародного захисту прав людини 114
4.2. Аналіз чинного законодавства України у соціально-економічній сфері на предмет його співвідношення та відповідності вимогам ЄСХ . . 117
4.3. Визнання можливостей застосування положень ЄСХ в Україні на даному етапі та перспектива її ратифікування Україною 158
ВИСНОВКИ . 163
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 170
ДОДАТКИ 208
Додаток А. Порівняльна таблиця стану імплементації факультативних положень ЄСХ в чинне законодавство України .208
Додаток Б. Проект Закону України “Про ратифікацію Європейської соціальної Хартії (переглянутої) 1996р.” . 219
Стоимость: 1 000.00 грн.


Тема: Європейське право
Код работы: 201-13038
Описание: ЗМІСТ
1. Порядок вступу до Європейського Союзу нових держав-членів. Проблеми розширення Європейського Союзу на сучасному етапі. 3
2. Прецедентне право Європейського Союзу. Значення рішень Суду у розвитку інтеграції в рамках ЄС. 8
3. Право інтелектуальної власності ЄС. 14
Список використаної літератури: 21
Стоимость: 90.00 грн.


Тема: Європейське право
Код работы: 201-13048
Описание: ЗМІСТ
1. Поняття Європейського права. Співвідношення Європейського права, Права Європейського Союзу та міжнародного права. 3
2. Консультативні органи Європейського Союзу: Економічний і соціальний комітет, Комітет регіонів. 13
3. Взаємодія Європейського Союзу і Ради Європи на сучасному етапі. 15
Список використаної літератури: 25
Стоимость: 90.00 грн.

1   2   3   4   5   6    ...   389   след >>