Контакты


Исполнитель:
+38(0542)79-51-84
+38(098) 817-94-06
helpdesk_3d@mail.ru
 helpdesk_3d@mail.ru
 puzik_en

Администратор сайта:
 207335090
 puzik_dv


Валюта:
English  Русский 

Блог / Новости

1 10 2009
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Голосование

Как Вы оцениваете удобство работы с сайтом?

Сортировать по:
наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)


1   2   3   4   5   6    ...   118   след >>
Описание: Спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
Зміст
Вступ 4
Розділ 1 Теоретико-методологічні основи аналізу європейських міждержавних правових систем 17
1.1. Стан наукової розробки досліджуваної проблеми у вітчизняній та зарубіжній юридичній літературі 17
1.2. Методологія дисертаційного дослідження 32
1.2.1. До характеристики методів дослідження 32
1.2.2. Поняттєво-категоріальний апарат системного аналізу як методологічна основа дослідження правової системи 37
1.3. Основні положення загальної теорії правової системи 49
1.3.1. Правова система як підсистема суспільства 49
1.3.2. Поняття правової системи суспільства та її структура 67
1.3.3. Типологізація сучасних правових систем світу 100
Висновки до розділу 1 118
Розділ 2 Загальнотеоретична характеристика сучасних європейських міждержавних правових систем 123
2.1. Поняття міждержавної правової системи 123
2.2. Генезис ідеї європейської єдності та європейська правова інтеграція 145
2.3. Правова система Ради Європи: загальнотеоретичні аспекти 175
2.4. Загальнотеоретична характеристика правової системи Європейського Союзу 202
2.5. Взаємодія правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та правових систем держав-учасниць 230
2.6. Колізійний механізм як складова частина правового механізму взаємодії правових систем Ради Європи, Європейського Союзу та держав-учасниць 258
Висновки до розділу 2 274
Розділ 3 Сучасна правова система України та її інтеграція з європейськими міждержавними правовими системами 281
3.1. Основні юридичні ознаки сучасної правової системи України 281
3.2. Ідентифікація правової системи України з романо-германським типом 306
3.3. Механізм взаємодії правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу 324
Висновки до розділу 3 361
Висновки 367
Список використаних джерел 387
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність: 12.00.11 – Міжнародне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Вступ 3
Розділ 1. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з торгівлею людьми. 12
1.1. Концептуальні підходи до визначення злочину “торгівля людьми”. 12
1.2. Історія правового закріплення міжнародно-правової протиправності торгівлі людьми. 23
1.3. Формування визначення злочину “торгівля людьми”. 44
Розділ 2. Правове регулювання боротьби із торгівлею людьми на єврорегіональному рівні. 58
2.1. Діяльність Ради Європи щодо запобігання торгівлі людьми. 58
2.2. Правове регулювання протидії торгівлі людьми в рамках Європейського Союзу. 88
2.3. Взаємодія європейських правових механізмів щодо запобігання торгівлі людьми. 116
Розділ 3. Практика України щодо імплементації міжнародно-правових норм у сфері запобігання торгівлі людьми. 124
3.1. Співробітництво України та європейських організацій в сфері запобігання торгівлі людьми; 124
3.2. Відповідність законодавства України міжнародним та європейським стандартам боротьби з торгівлею людьми; 132
3.3. Імплементація міжнародно-правових норм щодо протиправності торгівлі людьми в Україні. 141
Висновки 153
Список використаних джерел 159
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДАПТАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ (ПЕРЕГЛЯНУТОЇ)
1.1.Європейська соціальна хартія – джерело міжнародних стандартів прав людини .
1.2. Класифікація прав людини за Європейською соціальною хартією (переглянутою)
1.3.Поняття та стадії адаптаційної діяльності
РОЗДІЛ II. ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПРАЦЮ ТА ГАРАНТІЇ ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:ПИТАННЯ АДАПТАЦІЇ
2.1.Право на працю і зайнятість: відповідність законодавства України положенням Хартії
2.2.Соціальний захист підлітків у трудових правовідносинах
2.3.Забезпечення працевлаштування трудящих–мігрантів
2.4.Забезпечення рівних можливостей щодо працевлаштування без дискримінації за ознакою статі
РОЗДІЛ III. АДАПТАЦІЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ ПРАВ
3.1.Право працівників та роботодавців на свободу об’єднання:
3.2.Право працівників і роботодавців на укладення колективних договорів
ВИСНОВКИ .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: спеціальність 12.00.11. – міжнародне право
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 4
ВСТУП 5
РОЗДІЛ І. ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ХАРТІЇ (ЄСХ) 1961р. 12
1.1. Поняття, розвиток та юридична природа соціальних та економічних прав людини в Європі .12
1.2. Історія укладання ЄСХ 1961р. та особливості її структурної побудови . .23
1.3. Аналіз нормативного змісту ЄСХ 1961р 32
РОЗДІЛ ІІ. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ РАДИ ЄВРОПИ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОЛОЖЕНЬ ЄСХ 1961р. .57
2.1. Розширення кола прав, що захищаються ЄСХ, згідно з Додатковим протоколом від 05.05.1988р . 60
2.2. Зміни в процедурі контролю за дотриманням положень ЄСХ, внесені Протоколом від 21.10.1991р. . . . 67
2.3. Аналіз системи колективних скарг, введеної Додатковим протоколом від 09.11.1995р. . . .70
2.4. Основні положення Переглянутої ЄСХ 1996р. .79
РОЗДІЛ ІІІ. МЕХАНІЗМ КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОНАННЯМ ДЕРЖАВАМИ-УЧАСНИЦЯМИ ПОЛОЖЕНЬ ЄСХ (СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ) . .94
3.1. Порядок подання і зміст державних доповідей договірних сторін як складова системи моніторингу ЄСХ . 96
3.2. Роль Комітету незалежних експертів в процедурі контролю . . 101
3.3. Компетенція та правила процедури контролю, здійснювані Урядовим комітетом, Комітетом міністрів та Парламентської асамблеєю 104
РОЗДІЛ IV. ПИТАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ЕКОНОМІЧНИХ І СОЦІАЛЬНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН З НОРМАМИ ЄСХ .113
4.1. Політика України щодо міжнародного захисту прав людини 114
4.2. Аналіз чинного законодавства України у соціально-економічній сфері на предмет його співвідношення та відповідності вимогам ЄСХ . . 117
4.3. Визнання можливостей застосування положень ЄСХ в Україні на даному етапі та перспектива її ратифікування Україною 158
ВИСНОВКИ . 163
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 170
ДОДАТКИ 208
Додаток А. Порівняльна таблиця стану імплементації факультативних положень ЄСХ в чинне законодавство України .208
Додаток Б. Проект Закону України “Про ратифікацію Європейської соціальної Хартії (переглянутої) 1996р.” . 219
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: спеціальність: 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП с. 3-11
РОЗДІЛ І. ПРИНЦИП НАСТУПНОСТІ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА с.12-39
1.1. Поняття наступності права . с. 12-25
1.2. Наступність права (правових систем) як результат циклічного розвитку цивілізацій .с. 26-38
Висновки . с. 39
РОЗДІЛ ІІ. ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА с. 40-94
2.1. Формування Європейського права с. 40-51
2.2. Поняття Європейського права та “Європейського податкового права” . с. 52-62
2.3. Європейська правова система .с. 63-79
2.4. Структура Європейського права с. 80-93
Висновки с. 94
РОЗДІЛ ІІІ. ДЖЕРЕЛА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРАВА У ГАЛУЗІ ОПОДАТКУВАННЯ с. 95-165
3.1. Поняття та види джерел Європейського права с. 95-105
3.2. Європейська правова традиція .с. 106-120
3.3. Концепція оподаткування с. 121-145
3.4. Акти європейського інтеграційного податкового права.с. 146-165
Висновки с. 166-167
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ .с. 168-170
ЛІТЕРАТУРА . с. 171-182
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: 12.00.12 – філософія права
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук
План.
Вступ 3
Розділ 1. Реконструкція образу європейського права як цілісного явища 12
Розділ 2. Особистісний вимір дії європейського права 59
Розділ 3. Європейське право як інституалізоване утворення 94
Розділ 4.Духовно-практичне освоєння дійсності як константа європейського права .123
Розділ 5. Філософія права як методологія вираження людського змісту в предметних формах права 161
Висновки 186
Список використаних джерел 189
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.12. – філософія права
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
ЗМІСТ
ВСТУП
Розділ І. ЦІННІСТЬ ЯК ОСНОВНА КАТЕГОРІЯ ПРАВОВОЇ АКСІОЛОГІЇ. . .
1.1. Філософське розуміння цінності: генеза та основні історичні етапи розвитку .
1.2. Місце та роль загальнолюдських цінностей у системі права .
1.3. Цінність права: сутність і структура.
1.4. Аксіологічний аспект юридичної науки .
Висновки по І розділу
Розділ ІІ. ПРОБЛЕМА ІСТИНИ ЯК НАРІЖНЕ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ГНОСЕОЛОГІЇ .
2.1. Розуміння істини у праві: генеза та сучасні підходи.
2.2. Особливості та основні методи пошуку істини у правознавстві .
2.3. Пізнавальний зміст процесу творення юридичних норм .
2.4. Істина в структурі правореалізаційної діяльності .
Висновки по ІІ розділу .
Розділ ІІІ. СУТНІСНА ПРИРОДА ЄДНОСТІ ЦІННОСТЕЙ ТА ІСТИНИ У ПРАВІ
3.1. Основні етапи правового пізнання в істиннісно-ціннісному аспекті .
3.2. Істина як цінність – визначальна характеристика правового пізнання . . .
3.3. Правотворчість та правореалізація: істинність цінностей
3.4. Специфіка взаємоузгодження цінностей та істини у правовій державі .
Висновки по ІІІ розділу . .
ВИСНОВКИ .
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових вчень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
Перелік умовних скорочень 3
Вступ 5
Огляд літератури за темою 15
Розділ 1. Передумови появи, джерела та структура Кормчих книг Київської Русі (На прикладі Єфремовської редакції) 22
1.1. Передумови появи Кормчих книг на території Київської Русі 22
1.2. Джерела Кормчих книг 37
1.3. Структура Кормчих книг 62
Розділ 2. Правові норми Єфремівської Кормчої 89
2.1. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини вищого духовенства 92
2.2. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини нижчого духовенства та монахів 120
2.3. Правові норми Єфремівської кормчої, які регулюють правовідносини кліриків усіх санів та монахів 137
2.4. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини мирян 157
2.5. Правові норми Єфремівської Кормчої, які регулюють правовідносини усіх членів християнської громади 178
Висновки 192
Список використаних джерел 197
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.01 — теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень
ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1
Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми 13
1.1. Поняття інституції “права людини” в сучасній вітчизняній юридичній науці 14
1.2. Стан розробки проблеми 32
РОЗДІЛ 2
Витоки і становлення ідеї прав людини в Україні (ХI - XVIII ст.) 42
2.1. Свобода як виток ідеї прав людини 44
2.2. Рівність і рівноправність як міра свободи 76
2.3. Справедливість як сутність прав людини 94
РОЗДІЛ 3
Утвердження ідеї прав людини в період українсь¬ко-го відродження (кінець ХVIII – початок ХХ ст.) 116
3.1. Права людини і права народу (нації): їх співвід¬ношення 119
3.2. Права людини і проблема місцевого самовряду-вання 144
3.3. Державотворчий потенціал прав людини 158
ВИСНОВКИ 189
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 193
Стоимость: 200.00 грн.


Описание: Спеціальність 12.00.11 – міжнародне право
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
ЗМІСТ
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ НОРМ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
1.1. Поняття імплементації як здійснення норм міжнародного права у правовій системі ФРН 10
1.2. Механізм імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 28
1.3. Способи імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 45
1.4. Роль судової практики в імплементації норм міжнародного права у правовій системі ФРН 64
РОЗДІЛ 2. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА І НОРМ ЗАГАЛЬНОГО МІЖНАРОДНОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
2.1. Способи імплементації основних принципів міжнародного права і норм загального міжнародного права у правовій системі ФРН 74
2.2. Імплементація норм міжнародного звичаєвого права у практиці Федерального Конституційного Суду 89
2.3. Гарантії імплементації основних принципів міжнародного права і норм загального міжнародного права у правовій системі ФРН 109
РОЗДІЛ 3. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ НОРМ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ ФРН
3.1. Повноваження федеральних органів державної влади щодо імплементації норм міжнародних договорів 123
3.2. Способи імплементації норм міжнародних договорів у правовій системі ФРН 144
3.3. Правові засади імплементації міжнародних договорів суб’єктами ФРН 155
ВИСНОВКИ 167
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 173
Стоимость: 200.00 грн.

1   2   3   4   5   6    ...   118   след >>


Курсы НБУ на сегодняЯндекс.Метрика